Jesteś tutaj: Start Regulamin udostępniania hali sportowej

Regulamin udostępniania hali

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W ORCHÓWKU

 

§ 1

I. Hala sportowa oraz inne pomieszczenia szkolne służą do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

II. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

III. Hala sportowa jest czynna:

- poniedziałek - piątek w godz. 8.00-20.30,

- sobota - niedziela ( uzgodnione wcześniej zawody sportowe)

IV. W razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.

V. Halę sportową wraz z zapleczem udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych prowadzonych przez szkoły i instytucje z terenu gminy Włodawa, pracownikom szkół i instytucji z terenu gminy Włodawa.

VI. W czasie wolnym od zajęć,  hala sportowa wraz z zapleczem mogą  być udostępniane osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

I. Udostępnienie pomieszczeń hali sportowej obejmuje:

1) halę sportową z boiskami do gier zespołowych i tenisa ziemnego,

2) boiska ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną ,piłkę koszykową, piłkę siatkową oraz kort tenisowy.

3) siłownię wraz z salą fitness.

II. Pomieszczenia hali sportowej mogą być udostępniane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

III. Osoby zainteresowane udostępnieniem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają  się do dyrektora szkoły.
Szkoły, których organem prowadzącym jest  gmina Włodawa zgłaszają chęć udostępniania do 15 września każdego roku. Od 15 września  zgłoszenia będą przyjmowane od pozostałych chętnych, które zostaną rozpatrzone do 1 października lub w miarę napływu zgłoszeń. Odpowiedź będzie udzielana w terminie ustawowym.

 

IV. Udostępnić  halę oraz inne pomieszczenia szkolne na dłuższy okres, można osobie pełnoletniej po podpisaniu umowy z dyrektorem szkoły.
a)Jednorazowe udostępnienie hali może nastąpić po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

V. Tryb odstąpienia od udostępniania hali sportowej:

Rażące naruszenie niniejszego regulaminu przez korzystających z obiektu, może spowodować przerwanie udostępniania  ze skutkiem  natychmiastowym.

§ 3

I. Organizowanie wszelkich imprez sportowych musi być zgłoszone co najmniej na miesiąc przed turniejem, z dokładnym scenariuszem zawodów.

II. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie).

§ 4

I. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchni boiska.

II. Osoby korzystające z obiektów szkolnych oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia osobistego mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż.. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom kierownika hali lub pracowników obsługi.

III. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

IV. Zabrania się wnoszenia na hale sportową:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,    wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

napojów alkoholowych.

V. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego    rodzaju środków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt.

VI. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu  zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego     skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

VII. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

VIII. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła w Orchówku

Andrzej Stanicki

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.