Jesteś tutaj: Start Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

na lata

2015-2020

 

„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł

 1. I. CHARAKTERYSTYKA  SZKOŁY :
 1. Dane ogólne o szkole:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku jest placówką posiadającą 6 oddziałów klas 1-6, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny.  Posiada 9 sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, salę gimnastyczną wraz z zapleczem, bibliotekę z czytelnią. Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Za budynkiem znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw. Teren szkoły jest monitorowany.

 

 1. II. CELE  SZKOŁY :
 1. 1. Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:

a)       promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

b)      rozwijać samodzielność uczniów

c)       podnosić jakość nauczania i uczenia się.

 

 1. 2. Cele etapowe  i operacyjne :

a)      wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym

i uczniem mającym trudności w nauce

b)   dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować

do podjęcia nauki w gimnazjum

c)   włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.

 

III.  MISJA   SZKOŁY:

 

Nasza szkoła jest miejscem gdzie:

- rozwijamy wszelkie sfery osobowości uczniów;

- dążymy do wyposażenia uczniów w  wiedzę i umiejętności służące rozwijaniu kompetencji kluczowych;

- na bazie wiedzy i umiejętności uczymy przedsiębiorczości i niezależności w podejmowaniu decyzji i wyborów, w szczególności dotyczących przyszłej drogi edukacyjnej;

- rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, organizując dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;

- uwrażliwiamy na dobro, prawdę i piękno;

- w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów życia codziennego;

-szanujemy zdrowie swoje i innych;

- uczymy tolerancji;

- budujemy poczucie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny;

- poprzez sukcesy i osiągnięcia rozwijamy poczucie własnej wartości oraz docenianie wartości innych;

- wspieramy i pomagamy uczniom w sytuacjach tego wymagających;

- wspieramy rodziców w procesie wychowania;

- kształtujemy u uczniów poczucie więzi ze swoją miejscowością , regionem , Ojczyzną;

- współpracujemy ze środowiskiem lokalnym;

- obdarzamy się wzajemnym szacunkiem.

IV. Wizja szkoły

Wspólnie  z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych we współczesnym świecie. Wychowujemy człowieka wykształconego, mądrego, odpowiedzialnego, twórczego, kulturalnego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem i Ojczyzną.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca w klimacie zaufania, zapewnia uczniom pełny rozwój osobowości oraz umożliwia kształtowanie zainteresowań i uzdolnień.

Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a dobre wyposażenie i zadbane otoczenie są gwarancją efektywnego procesu nauczania.

V. MODEL  ABSOLWENTA

NASZ ABSOLWENT:

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • ma poczucie humoru
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie

 

VI.    NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE :

 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

VII. OBSZARY PRACY SZKOŁY

 

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. W tworzeniu koncepcji brali udział członkowie rady pedagogicznej, dyrektor szkoły, rada rodziców oraz uczniowie.

 

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne  są monitorowane i doskonalone.

Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie z planem.

Dwa razy w danym roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru. Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność i indywidualizację nauczania (akademie, konkursy, lekcje otwarte, akcje charytatywne, zawody sportowe, itp.).Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz  pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się ( udział w kółkach zainteresowań, zajęcia z pedagogiem , zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów. Znajdują się w statucie szkoły, który jest dostępny w bibliotece jak również na stronie internetowej szkoły. .

 

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów na  I i II etapie edukacyjnym, a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno- wyrównawczych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym, potrafią opisać fakty i zależności przyczynowo- skutkowe, przestrzenne i czasowe. Stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji. Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Możliwość nabywania widomości i umiejętności przez dzieci w szkole są monitorowane także przez rodziców podczas zajęć otwartych.

 

Poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele motywują uczniów do samodzielności i aktywności edukacyjnej. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. : przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, muzycznych,  ekologicznych, językowych ( j. angielski) bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej, o tematyce regionalnej i europejskiej. Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych oraz promuje  zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu, udział w konkursach i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia.

Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Sale lekcyjne i korytarze są systematyczne dekorowane pracami wytwórczymi uczniów. Uczniowie chętnie organizują akcje charytatywne na terenie szkoły.

 

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.  Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą:

- zasad dobrego wychowania;

- szacunku do innych i samego siebie;

- szanowania odmiennych poglądów ( np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, rasowej, kulturowej )

- stosowania zwrotów grzecznościowych;

i umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.

Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów poprzez organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, akcje charytatywne,

Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach. W szkole nie występuje zjawisko wagarów.

Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Szkoła diagnozuje sytuacje i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. Programy są systematyczne monitorowane i ewaluowane. Rada pedagogiczna opracowała szereg ważnych procedur dotyczących respektowania norm społecznych. Stale jest monitorowany i doskonalony statut  szkoły. W szkole analizuje się podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, np. pogadanki, prelekcje ze strażakami, policjantami, przedstawicielami KRUS, przeprowadza się próbne alarmy ewakuacyjne, organizuje się konkursy plastyczne. Nauczyciele poprzez działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem.

 

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczna każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do potrzeb każdego ucznia.

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Nauczyciele realizują projekty unijne, prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna.

Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań  uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematyczne monitorowana i modyfikowana. Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe. Tworzone są programy autorskie.

Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo  w zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, koncertach filharmonii, wystawach, a także zwiedzanie zabytków.

W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością kultury i obyczajów państw UE i świata ( j. angielski).

Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział w ogólnopolskich programach między innymi: ,,Sprzątanie świata”, „Czyste powietrez wokół nas”, „Wolność oddechu”, „Gaja”, ,,Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”, ,,Szklanka mleka”.  Na zajęciach, apelach,  lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym.

Szkoła podejmuje akcje charytatywne (Góra grosza, zbiórka plastikowych zakrętek, zbiórka zabawek dla domu dziecka i szpitala)

Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych  i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, w tym e-learning narady, seminaria, warsztaty, kursy doskonalące.

Szkoła posiada bogatą ofertę pomocy  multimedialnych i dydaktycznych np.  pracownię komputerową z oprogramowaniem edukacyjnym,  tablicę interaktywną, 3 projektory, laptopy, pianino, bogaty księgozbiór z lekturami szkolnymi, słownikami, encyklopediami i innymi woluminami  dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Na bieżąco wiadomości o naszej placówce można pozyskać na szkolnej witrynie oraz w prasie lokalnej.

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.

Szkoła promuje wycieczki szkolne i wyjazdy na biwaki, rajdy.

 

W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują i  korelują działania oraz analizują efekty pracy. Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych ( lekcje otwarte, narady, konferencje,  spotkania integracyjne z nauczycielami innych zaprzyjaźnionych szkół, wspólne warsztaty, itp.).

Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i  ustaleń między nauczycielami.

 

Szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową. Z dużym sukcesem realizowane są projekty unijne, a ich efekty opisywane w prasie lokalnej. Uczniowie uzyskują czołowe lokaty w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. W organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i spotkaniach zawsze są obecni zaproszeni goście i rodzice.

 

Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także koncepcja pracy szkoły. Nauczyciele i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu, oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. Rodzice angażowani są w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę. Pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, uczestnicząc w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu i realizacji koncepcji pracy szkoły.

 

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i  systematycznie jest modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Widoczna jest współpraca z biblioteką gminną i stale wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. Szkoła posiada bogato wyposażoną pracownię komputerową ze stałym dostępem do sieci Internet. Bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i zaplecze  wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowań sportem wśród uczniów.

 

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, Gminną Biblioteką Publiczną , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej ,,Senior”, Policją , Ochotniczą Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Włodawa i Sobibór, Parafią w Orchówku, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie, MDK we Włodawie, WDK we Włodawie, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, KGW w Orchówku, PCK oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.                                                                                                       W czasie zajęć uczniowie zdobywają  wiedzę dotyczącą degradacji środowiska lokalnego ,      i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji ( np. segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych, tworzenie mapy nielegalnych wysypisk śmieci w okolicznych lasach, itp. ). Szkoła organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ( np. wyprawka szkolna, dofinansowanie wycieczek, wyjazdów, obiadów).

 

Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. analiza jakościowa, ilościowa). Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania oraz indywidualizację procesu nauczania. Wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są porównywane z wynikami klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Wdrażane w szkole wnioski i szczegółowe kierunki działań  naprawczych przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów kształcenia.

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów na  I i II etapie edukacyjnym, a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno- wyrównawczych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym, potrafią opisać fakty i zależności przyczynowo- skutkowe, przestrzenne i czasowe. Stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji. Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Możliwość nabywania widomości i umiejętności przez dzieci w szkole są monitorowane także przez rodziców podczas zajęć otwartych.

 

Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły .
Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.

 

VIII.  KIERUNKI  ZMIAN  KONIECZNYCH  I  POŻĄDANYCH :

OBSZAR DZIAŁAŃ

ZMIANY KONIECZNE

( obowiązkowe działanie)

ZMIANY POŻĄDANE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

- wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

- opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem  z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej  bardzo słabym, w tym powołanie zespołu ds. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami

 

- stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki;

 

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

 

- rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

 

2.Procesy zachodzące

w szkole

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych (tj. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera) i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową

 

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów;

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców

3. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

 

- udoskonalenie procesu przepływu informacji :

szkoła-rodzice,

wypracowanie wspólnie z rodzicami zasad przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

- pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

- zaplanowanie  promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum.

- wzmocnienie  współpracy z PPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

 

- zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych, np. - współpraca z MDK we Włodawie w celu rozwijania talentów ucznia;

- wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi;

 

- wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie zjazdów, spotkań, itp.;

- pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki

 

4. Zarządzanie szkołą

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji

-  wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem e-learningu.

- przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości wykorzystania  nowoczesnych technologii edukacyjnych.

- organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe;

- aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka

 

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.