Jesteś tutaj: Start Zarządzenie w sprawie stołówki

Zarządzenie w sprawie stołówki

Zarządzenie Nr 1/17

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej

oraz wysokości opłat za obiady

Na podstawie:

 1. art. 67a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Zarządzam:

§1

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Różance w formie cateringu.

§2

 

 1. Czas pracy stołówki określa dyrektor szkoły, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki.
 2. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 3. Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 4. Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.
 5. Jadłospis na cały tydzień znajduje się  na tablicy informacyjnej przy wejściu do stołówki szkolnej. Jadłospis ustala kucharka zgodnie z zasadami HACAP w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej (cena obiadu x ilość dni w miesiącu).

 

§3

1.  Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne, przy czym mogą być finansowane
z następujących źródeł:
1) wpłat rodziców stołujących się dzieci,
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie decyzji,
3) dotacji z budżetu państwa lub z budżetu gminy,

4) wpłat sponsorów.

§4

 1. Wpłaty za obiady wnoszone są do kasy szkoły w terminie: przez 4 dni pracujące
  w miesiącu poprzedzającym  miesiąc za, który dokonywana jest wpłata oraz do 5 dni pracujących w miesiącu, za który dokonywana jest wpłata. Terminy wpłat na dany miesiąc podawane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat za obiady.
 3. W przypadku braku wpłaty w terminie podanym do wiadomości na początku każdego miesiąca, wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§5

 

 1. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 82 5722068 do godz. 10:00 dnia poprzedzającego nieobecność. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce za każdy, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
 2. Zwrotu za dokonaną wpłatę  za posiłek rozlicza się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
 3. Rodzice/ opiekunowie dziecka, które  było nieobecne w danym dniu w szkole i nie było zgłoszone do odpisu  mogą odebrać posiłek e godz. od 11:00-13:00.

§6

 

 1. W przypadku rezygnacji ze stołówki szkolnej rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są w ciągu 2-3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca złożyć pisemną informację o tym fakcie w sekretariacie szkoły. W innym przypadku będą obciążeni kosztami za zamówione obiady.

 

§7

1. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli
zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów.

2. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego
miesiąca.

 

Wnioski i uwagi dotyczące pracy stołówki należy kierować do dyrektora szkoły.

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 września 2017 roku.

Dyrektor szkoły

Andrzej Stanicki

 

 

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr …z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Karta zgłoszenia ucznia na obiady
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku

Rok szkolny 2015/2016  od dnia...............................

 

 

Nazwisko i imię ucznia ...................................................................................................................

 

Klasa...................     Wychowawca............................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am sią z Zarządzeniem Nr 1/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Orchówku  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za obiady.

Zobowiązuję się do przestrzegania: terminów opłat za każdy miesiąc, odwoływania obiadów             w dniach przewidywanej nieobecności dziecka w szkole oraz złożenia ewentualnej, pisemnej rezygnacji z żywienia dziecka w szkole z odpowiednim wyprzedzeniem.

.............................          ………………………….               ..................................................................

(data)                                 (numer telefonu)                   (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.