Jesteś tutaj: Start Zbiór procedur szkolnych

Zbiór procedur

Zbiór procedur postępowania
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Orchówku

Cele:

 1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia
 2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą
 3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania
 4. wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży
 5. zwiększenie wychowawczej roli szkoły
 6. wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala się co następuje:

 1. 1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia.

a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem

b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym:

 • ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami,
 • prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem,
 • prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,
 • uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania,
 • nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły.

c) Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej poradni/placówki,

d) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:

 • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 1. 2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).
 2. 3. Policja jest wzywana w przypadku:

a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście,

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,

c) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne,

d) kradzieży lub innych wykroczeń.

 1. 4. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.
 2. 5. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych pracowników szkoły.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY, WYCHOWAWCY I PEDAGOGA SZKOLNEGO

 1. 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie o danym incydencie powiadamia wizytatora nadzorującego szkołę.
 2. 2. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog szkolny omawiają z uczniami w klasie w obecności wychowawcy.
 3. 3. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego zachowania i podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara, przeniesienie/.
 4. 4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia.
 5. 5. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych w powyższych procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące w rozmowie.
 6. 6. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych ze statutem stara się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę w dzienniku, którą podpisują osoby w niej uczestniczące.
 7. 7. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji pedagoga szkolnego.

Metody współpracy szkoły z policją

 1. 1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
 2. 2. Koordynatami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista do spraw nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
 3. 3. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje się szkoła.
 4. 4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
 • Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 • Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń.
 • Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
ZASADY INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ

Interwencję przeprowadza pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą klasy w sytuacjach zagrożenia ucznia:

 • uzależnieniem,
 • przestępczością,
 • demoralizacją,
 • zachowaniami ryzykownymi.

Celem interwencji profilaktycznej jest:

 • Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą.
 • Zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością,
 • demoralizacją.

W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami ryzykownymi:

 1. 1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem  zbiera informacje o sytuacji ucznia i na ich podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia.
 2. 2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z uczniem, podczas której przekazują uczniowi:
 • Spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu;
 • Informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań;
 • Komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją - powołując się na regulamin szkoły;
 • Informację o konieczności poinformowania rodziców.
 1. 3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i wspólnie z pedagogiem przeprowadza z nimi rozmowę informując o:
 • przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem.
 • zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami ryzykownymi, uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją.
 1. 4. Efektem rozmowy z rodzicami powinna być pisemna umowa z nimi uwzględniająca:
 • Listę zachowań ucznia podległych kontroli tak w domu jak i w szkole;
 • Zasady zachowania ucznia w szkole i w domu;
 • Konsekwencje i przywileje wobec ucznia;
 • Zobowiązania obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./;
 • Czasu obowiązującej umowy.
 1. 5. W obecności rodziców wychowawca lub pedagog rozmawia z dzieckiem zobowiązując je do zmiany swojego zachowania. Efektem tej rozmowy winno być podpisanie kontraktu z dzieckiem z uwzględnieniem:
 • Zobowiązania ucznia do powstrzymania się od negatywnych zachowań;
 • Ustalenia listy czasowo odebranych przywilejów;
 • Ustalenia zasad zachowania w domu i w szkole;
 • Odebrania przywilejów;
 • Wymianę obserwacji między szkołą a rodziną.
 1. 6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem monitorują realizację kontraktu przez ucznia poprzez:
 • Obserwowanie ucznia w szkole;
 • Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia – odzyskiwanie przywilejów.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

Krok 1

Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.

Krok 2

W dzienniczku ucznia informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

Krok 3

Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (opiekuna prawnego) do szkoły: przeprowadza rozmowę  z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia,  jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego.

Krok 4

W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca  w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.

Krok 5

Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych organizowanych na terenie szkoły.

Krok 7

W sytuacji, kiedy uczeń w  dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sadu Rejonowego, Wydział Rodziny i Nieletnich o zastosowaniu środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI DEWASTACJI MIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ORCHÓWKU.

 

Krok 1

Ocenienie szkód.

Krok 2

Ustalenie sprawcy dewastacji.

Krok 3

Zawiadomienie o zniszczeniu dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego.

Krok 4

Rozmowa z uczniem, ustalenie szczegółów, poinformowanie o konsekwencjach.

Krok 5

Powiadomienie rodziców i rozmowa z nimi.

Krok 6

W przypadku dużych szkód – wezwanie policji.

Krok 7

Wyciągnięcie konsekwencji od ucznia będącego sprawcą dewastacji. Zastosowanie kary, adekwatnie do stopnia dewastacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

LUB PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH

Krok 1

W przypadku podejrzenia, iż uczeń posiada przedmioty niedozwolone lub środki psychoaktywne, żądanie w obecności świadka (np. nauczyciela) pokazania zawartości plecaka itp.

Krok 2

W przypadku gdy uczeń odmawia pokazania zawartości plecaka, wezwanie Policji. Ważne! Nauczyciel ani dyrektor nie ma prawa do przeszukania osobistych rzeczy ucznia – prawo do tego ma tylko Policja.

Krok 3

Rozmowa z uczniem na temat niedozwolonych przedmiotów lub substancji psychoaktywnych – skąd je ma, jak używa.

Krok 4

Zawezwanie uczniów lub rodziców.

Krok 5

Rozmowa z rodzicami – poinformowanie o zajściu i konsekwencjach.

Krok 6

W przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego, przestępstwa lub posiadania środków psychoaktywnych, dyrektor szkoły powiadamia policję lub prokuraturę, w przypadku ucznia w wieku 13-17 lat także sąd rodzinny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU KONIECZNŚCI
ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Krok 1

Środki przymusu bezpośredniego można użyć tylko w przypadku ucznia, który zagraża życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, zagraża bezpieczeństwu, w gwałtowny sposób niszczy przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu.

Krok 2

Przed zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego powiadomienie o tym ucznia.

Krok 3

Środki przymusu bezpośredniego: przytrzymaniu ucznia, unieruchomieniu ucznia, izolacji ucznia w obecności innego pracownika szkoły.

Krok 4

Zawsze stosujemy środki możliwie najłagodniejsze dla ucznia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dbałości o dobro ucznia.

Krok 5

Po zakończonym incydencie, nauczyciel powiadamia o fakcie pedagoga, dyrektora oraz rodziców ucznia.

Krok 6

Wpisanie zajścia do rejestru przypadków zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW

Krok 1
Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.

Krok 2
Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia.

Krok 3
Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia.

Krok 4
Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dziennika oraz kolejne upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia.

Krok 5
Uczeń przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz obowiązkowo uczęszcza na zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego.

Krok 6
Jeżeli uczeń nie przychodzi na zajęcia z pedagogiem lub jeżeli zostaje przyłapany na paleniu papierosów czwarty raz  zostaje zgłoszony na policję.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

 1. 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
 • Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,
 • Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 1. 2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 2. 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.
 3. 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować się rozwagą i dyskrecją.
 4. 5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
 • Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
 • Zaniedbany wygląd,
 • Nadmiernie agresywne zachowania,
 • Wycofanie, bierność, nieśmiałość,
 • Wstyd przed zdjęciem ubrania,
 • Kłopoty w nauce,
 • Kłopoty z apetytem i snem,
 • Ssanie kciuka,
 • Obgryzanie paznokci,
 • Moczenie,
 • Płaczliwość,
 • Nadmierna zależność od dorosłych,
 • Kłopoty w nauce,
 • Strach przed dorosłymi,
 • Trudności w utrzymaniu przyjaźni,
 • Izolacja,
 • Zaniżona samoocena,
 • Problemy emocjonalne.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA
PRZEMOCY PSYCHICZNEJ

Krok 1
Zauważone stosowanie przemocy psychicznej w stosunku do ucznia niezwłocznie zgłasza się dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy oraz szkolnemu pedagogowi.

Krok 2
Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem będącym ofiarą. Ustala, kto stosuje przemoc oraz w jakiej formie. Ważne! Należy zapewnić dyskretną i komfortową atmosferę podczas rozmowy.

Krok 3
Sporządzenie notatki z rozmowy.

Krok 4
Wezwanie rodziców ucznia będącego ofiarą, rozmowa.

Krok 5
Rozmowa z uczniami będącymi sprawcami przemocy, zawezwanie rodziców i wyciągnięcie konsekwencji.

Krok 6
W szczególnych przypadkach należy zawiadomić policję i/lub sąd rodzinny (jeśli uczeń nie ma skończonych 17 lat).

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Krok 1
Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.

Krok 2
Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.

Krok 3
Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.

Krok 4
Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

Krok 5
Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Krok 6
Dyrektor szkoły zawiadamia Komendę Powiatową Policji we Włodawie, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

Krok 7
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

Krok 8
Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.

Krok 9
Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI

Krok 1
Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

Krok 2
Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

Krok 3
Pedagog próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych).

Krok 4
Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.

Krok 5
Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Krok 6
Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU,
GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA

Krok 1
Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi szkoły.

Krok 2
Wychowawca bądź pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.

Krok 3
W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź pedagog szkolny proponują rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień.

Krok 4
Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.

Krok 5
W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Krok 6
Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL

Krok 1
Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

Krok 2
Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.

Krok 3
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

Krok 4
O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.

Krok 5
W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

Krok 6
Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA


Procedura postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia

( bójki, kradzieże, wymuszenia, wulgaryzmy)

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, używanie wulgarnych słów

-          upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy,

-          wpis uwagi do dziennika,

-          nauczyciel ma prawo postawić negatywną ocenę za lekceważący stosunek do przedmiotu,

-          rozmowa dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, pedagogiem, rodzicami,

-          zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą,

-          wpływ na ocenę z zachowania,

-          udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga

Niekulturalne zachowanie wobec kolegów i pracowników szkoły

-          upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy,

-          wpis uwagi do dziennika,

-          rozmowa dyscyplinująca ucznia,

-          zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą,

-          wpływ na ocenę z zachowania,

-          udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga,

Bójki

-          sporządzenie notatki ze zdarzenia,

-          rozmowa wyjaśniająco – dyscyplinująca ucznia z wychowawcą,

-          zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, oraz rodzicem i wychowawcą,

-          wpływ na ocenę z zachowania,

-          rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły,

-          nauczyciel ma obowiązek rozdzielić uczniów używając nawet siły fizycznej, zabezpieczyć

-          uczniów, zawiadomić dyrektora szkoły,

-          w przypadku dotkliwego pobicia, zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka lub wezwanie pogotowia z  natychmiastowym wezwaniem rodziców i policji.

Wymuszania oraz psychiczna agresja wobec innych uczniów

-          sporządzenie notatki ze zdarzenia,

-          rozmowa wyjaśniająco - dyscyplinująca z wychowawcą w obecności rodziców

-          zawarcie kontraktu miedzy uczniem i wychowawcą, oraz między rodzicami a szkołą

-          wpływ na ocenę z zachowania,

-          udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga,

-          poinformowanie policji,

-          skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu dla nieletnich,

-          przeniesienie ucznia, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty, do innej placówki,

Kradzieże

-          sporządzenie notatki,

-          rozmowa wyjaśniająca - dyscyplinująca z wychowawcą,

-          nauczyciel ma prawo zażądać zwrotu przywłaszczonej rzeczy, zażądać aby pokazał zawartość tornistra oraz kieszeni w obecności innego pracownika szkoły,

-          w przypadku powtarzających się kradzieży lub kradzieży o znacznej wartości wychowawca lub pedagog w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję,

-          nauczyciel powiadamia dyrekcję oraz wzywa rodziców do natychmiastowego wstawienia się  w szkole,

-          wpływ na ocenę z zachowania,

-          rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły.

Kontrakt między rodzicami, a szkołą powinien zawierać:

-          zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,

-          zobowiązanie do częstszego kontaktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym (ustalić częstotliwość),

-          przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (określić na piśmie jakiej),

-          kontrakt z rodzicami powinien zawierać czas jego obowiązywania, datę i podpisy,

-          kopię kontraktu otrzymuje rodzic i pedagog szkolny.

Kontrakt pomiędzy wychowawcą a uczniem powinien zawierać:

-          zobowiązanie do zaniechania działania niezgodnego z prawem (napisać konkretnie),

-          przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (napisać jakiej),

-          zgodę na poniesienie surowszych konsekwencji (napisać jakiej) w przypadku, gdy zachowanie nie ulegnie zmianie.

W przypadku złamania  zasad kontraktu pedagog szkolny na wniosek wychowawcy klasy i za zgodą dyrektora szkoły ma prawo wystąpić z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia do Sądu Rodzinnego.

KONTRAKT  POMIĘDZY WYCHOWAWCĄ I RODZICEM

Imię i nazwisko rodzica .................................................................

Imię i nazwisko ucznia ..................................................................

Imię i nazwisko wychowawcy .......................................................

Powód dla którego kontrakt zostaje zawarty ..................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Określenie rodzaju  nałożonej przez wychowawcę kary.....................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem ....................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany przyjmuję do wiadomości nałożoną przez szkołę karę oraz zobowiązuję się do sprawowania szczególnego nadzoru nad moim synem/ córką.

Ponadto zobowiązuję się do częstszego niż do tej pory kontaktu z wychowawcą.

Data zawarcia kontraktu :

Czas jego obowiązywania:

Podpis rodzica

Podpis wychowawcy:

KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM  A WYCHOWAWCĄ

Imię i nazwisko ucznia .............................................................................

Klasa ............

Imię i nazwisko wychowawcy .................................................................

Powód dla którego kontrakt zostaje zawarty ......................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Przyjęcie do wiadomości nałożonej kary  i czasu jej działania ( opisać  rodzaj nałożonej kary)

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zobowiązanie ucznia do zaniechania działań niezgodnych z prawem .......................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zgoda na poniesienie surowszych konsekwencji w przypadku, gdy zachowanie nie ulegnie poprawie ( napisać jakich)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

data sporządzenia kontraktu:

podpis ucznia:

podpis wychowawcy;

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZKI

Krok 1

Określenie charakteru i typu wycieczki (jednodniowa lub wielodniowa, przedmiotowa, krajoznawczo-turystyczna, szkolna lub klasowa itp.) i postawienie celów, dostosowując je do wieku i umiejętności uczestników.

Krok 2

Przygotowanie preliminarza.

Określenie miejsca pobytu, terminu, miejsca zakwaterowania i wyżywienia oraz listy uczestników, karty wycieczki i harmonogramu.

Krok 3

Ustalenie liczby opiekunów, wyznaczenie kierownika i opiekunów spośród pracowników pedagogicznych szkoły lub ewentualnie spoza pracowników.

Krok 4

Zgoda dyrektora.

Krok 5

Uzyskanie pisemnych zgód rodziców/opiekunów uczestników wycieczki.

Krok 6

Przedstawienie rodzicom i uczestnikom planu wycieczki oraz regulaminu. Uzyskanie pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem.

PROCEDURA W SPRAWIE DOSTOSOWYWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA PODSTAWIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. 1. Wyniki badań ppp są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo podjąć decyzję o ich ujawnieniu.
 2. 2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań szkoła nie ma prawa nalegać na zmianę decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania , jak wobec pozostałych, nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 3. 3. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wyników badań szkole, opinia w pierwszej kolejności powinna trafić do pedagoga szkolnego, który prowadzi centralny rejestr danych.
 4. 4. Pedagog szkolny przekazuje wyciąg z opinii wychowawcy klasy i omawia  jej treść, następnie wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących na temat zaleceń ppp, nauczyciele  mają obowiązek je respektować.
 5. 5. Jeżeli uczeń otrzymuje zalecenia do dostosowania wymagań edukacyjnych, każdy z nauczycieli uczących jest zobowiązany na piśmie przedstawić na czym będzie polegało dostosowanie wymagań wobec danego ucznia.
 6. 6. Rejestr zobowiązań znajduje się pedagoga szkolnego.
 7. 7. Wobec uczniów, którym ppp zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach posiadanych środków zapewnić zajęcia z terapii pedagogicznej.
 8. 8. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej ma obowiązek w nich uczestniczyć pod rygorem cofnięcia dostosowania wymagań.
 9. 9. Jeżeli  uczniowi z dostosowaniem wymagań edukacyjnych nie została zaproponowana terapia pedagogiczna z powodu braku środków, uczeń ma obowiązek pracować dodatkowo w domu. Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami zadaje dodatkowe ćwiczenia wspomagające. Uczeń ma obowiązek prowadzić w domu teczkę z opracowanymi ćwiczeniami i na koniec roku jest zobowiązany przedstawić ją nauczycielowi. Na jej podstawie nauczyciel podejmuje decyzję, czy uczeń w zamian za dostosowanie wymagań edukacyjnych czynił starania aby sprostać wymaganiom szkolnym.

10. Jeżeli, pomimo aktualnej opinii z ppp o dostosowaniu wymagań programowych uczeń nie wykazał żadnej inicjatywy, nie uczęszczał na zaproponowane zajęcia , nie pracował w domu, nauczyciel ma prawo nie respektować zaleceń poradni i traktować ucznia według ogólnych zasad.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI
NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH

 1. I. ZASADY EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 1. 1. Rodzice mają obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie 14 dni od zakończenia nieobecności. Usprawiedliwienie rodzicielskie powinno być opatrzone dokładną datą dni, które należy usprawiedliwić( usprawiedliwienie, które brzmi: Proszę usprawiedliwić wszystkie nieobecności mojego dziecka - jest nieważne.)
 2. 2. Przewidywanej dłuższej niż 1 tydzień nieobecności dziecka (np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie, telefonicznie, lub poprzez osobisty kontakt wcześniej a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 3. 3. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających, co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca, a także w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca:
  1. b. Przekazuje dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu informację takich uczniach;
  2. c. Powiadamia rodziców telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba  listem poleconym, o absencji ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji.
  3. d. Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem; W obecności dyrektora, lub pedagoga szkolnego, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.

4.  Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia wychowawca odnotowuje w dzienniku.

5.  W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym:

 1. a. Upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 2. 5. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor placówki, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina.
 3. 6. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
 4. 7. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych ( rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

II. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 1. 1. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów dokonuje wychowawca  klasy.
 2. 2. Stosuje się następujące oznaczenia przy usprawiedliwianiu nieobecności ucznia:
 • + - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców
 • W – uczeń uczestniczący w wycieczce, a jego nazwisko umieszczono w karcie wycieczki
 • K – uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach
 • Z – uczeń reprezentuje szkołe w zawodach sportowych
 • A – uczeń bierze udział w  występach artystycznych
 • P – uczeń bierze udział w próbie
 • N – uczeń zwolniony jest z danych zajęć edukacyjnych (np. religia, nauczanie indywidualne)
 1. 3. Zapis literowy traktowany jest jako nieobecność na zajęciach edukacyjnych, ale obecność w szkole – uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela. Oznaczenie wpisuje się w dzienniku, na stronie obecności ucznia w danym dniu.
 2. 4. W przypadku dłuższych nieobecności (choroba, sanatorium) dopuszczalny jest zapis słowny.
 3. 5. Wychowawca we frekwencji nie uwzględnia nieobecności ucznia w celu reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach, występach artystycznych itd.
 4. 6. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania nieobecności uczniów i dokonywania stosownych zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych stosując odpowiednie znaki:
 • I – uczeń nieobecny
 • S – uczeń spóźniony
 • K – uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach
 • Z – uczeń reprezentuje szkołe w zawodach sportowych
 • A – uczeń bierze udział w  występach artystycznych
 • P – uczeń bierze udział w próbie
 • N – uczeń zwolniony jest z danych zajęć edukacyjnych (np. religia, nauczanie indywidualne)
 1. 7. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania.
 2. 8. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia – powyżej 10 w ciągu miesiąca wychowawca powiadamia rodziców o tym fakcie.
 3. 9. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 każdego miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.

10. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.)

11. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły.

III. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

 1. 1. Zwolnienie ucznia z danej lekcji może nastąpić na wniosek rodziców
 2. 2. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.
 3. 3. Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną. W przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego rodzic zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia tego faktu.
 4. 4. Zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela z którym ma zajęcia. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca.
 5. 5. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 4 nauczyciel jest zobowiązany przekazać wychowawcy w najbliższym terminie.
 6. 6. Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły, jest zobowiązany do pozostawienia w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy, pisemnego wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości godzin.
 7. 7. Zwolnienie ucznia w przypadku określonym w punkcie 6 wymaga akceptacji dyrektora.
 8. 8. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia.
 9. 9. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji w domu.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.