Jesteś tutaj: Start Procedury COVID-19

Procedury COVID-19

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa

na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

Sporządzona na podstawie:

wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( 03.08.2021 r.)

 

Ogólne zasady:

Szczepienie  - rekomendowane dla pracowników oraz uczniów w określonych grupach wiekowych

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania
i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/ dziecko  bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie/ dzieci / mogą być przyprowadzani /-e do szkoły, przedszkola  i  odbierani/-e przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy  nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły/ przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek
  w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły. Rekomendowane są maseczki chirurgiczne.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły/ przedszkola lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne: maseczki ( rekomendowane maseczki chirurgiczne), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 2. Należy ograniczyć przebywanie w szkole / przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są one do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

 3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do szybkiej, skutecznej komunikacji między sobą i odczytywania informacji zamieszczanych przez dyrektora w e-dzienniku. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 4. Szkoła/ przedszkole posiada termometr bezdotykowy.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/ dziecka  objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zobowiązany jest odizolować ucznia /dziecko w  wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły/ przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).

 6. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

 7. W miarę możliwości ustalono indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

I. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły:

- najpóźniej ok. 7:50 przychodzą dzieci miejscowe, przedszkole 7:50,

-dojeżdżający docierają zgodnie z harmonogramem dojazdów,

II. korzystanie z przerw :

-na dolnym korytarzu, na przerwach przebywają kl.4,6, 7 pod opieką nauczyciela dyżurującego,

- na górnym korytarzu podczas przerw przebywają kl. 5 i 8.

- uczniowi klas 1-3 wychodzą na przerwę w czasie zajęć klas 4-8

- uczniowie na czas przerw opuszczają  sale lekcyjne,

- nauczyciel wychodząc na przerwę otwierają okna, w celu wietrzenia sali,

III. korzystanie ze stołówki szkolnej:

- dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą na stołówkę w godz. 10:50 – 11:15;

- uczniowie kl.1-3 wychodzą na stołówkę szkolną w godz. 11:20- 11:35;

- uczniowie kl.4-8 wychodzą na stołówkę szkolną w godz. 11:40- 11:55;

Każda grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele ( dotyczy klas I-III i oddziałów przedszkolnych) którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

a) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,

b) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

c) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

d) w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

e) w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.

 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się, przyborami szkolnymi. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
  z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

 9. Uczeń / dziecko nie powinien/o zabierać ze sobą do szkoły/ przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 10. Uczniowie kl.1-8 korzystają z szatni, tak aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w małych grupach uczniów. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).

  1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu zajęć na danym piętrze. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie pomieszczeń.

  2. Ustalone  zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, nadal obowiązują.

  3. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

  4. Procedury są  aktualizowane zgodnie z wytycznymi MENiS ,GIS  i upowszechniane .

  5. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania
   w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym  umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (tel. 48 22 25 00 115) oraz numery alarmowe: 999, 112.

 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników
  z mydłem.

 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 9. Szkoła zapewnia pojemniki na maski  i rękawice jednorazowe.

 10. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieciw sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu
  z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić  1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

 4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane
  .
 5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 7. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawane tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 8. Posiłki dostarczane do szkoły przywożone są w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców.

 9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Nauczyciele  i inni pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami dn.30.08.21r. podczas zebrania szkoleniowego, uczniowie i rodzice zostaną  zapoznani  z procedurami drogą elektroniczną.

 2. Do pracy w szkole/ przedszkolu  mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).

 4. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę
  o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dyrektor szkoły  skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 9. Ustalone  miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie korona wirusem,  podlegają  dodatkowemu sprzątaniu zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowane (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zobowiązuje się społeczność szkolną do poznania  poniższych instrukcji :

a)      mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b)      dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c)      prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d)     prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e)      wykaz produktów biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

Orchówek, dn. 30.08.2021r.

 

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.