Jesteś tutaj: Start Procedury COVID-19

Procedury COVID-19

PROCEDURA

ORGANIZACJI ZAJĘĆ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ORCHÓWKU

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

 1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są wyłącznie przez osoby zdrowe
  z zachowaniem zasady 1na1 (rodzic / opiekun – dziecko).
 3. Nie wolno przyprowadzać dziecka, które ma styczność z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji w warunkach domowych.
 4. Dziecko wykazujące objawy chorobowe nie będzie przyjęte do przedszkola.
 5. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z oddziału przedszkolnego powinni zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 6. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni z zachowaniem bezpiecznego dystansu przy bezwzględnym uprzednim zdezynfekowaniu rąk, korzystając z płynu znajdującego się
  w wejściu do budynku, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 7. Rodzice /opiekunowie muszą bezwzględnie zakrywać usta i nos. Ponadto zobligowani są do zapewnienia maseczki ochronnej swojemu dziecku, które ukończyło 4 rok życia w drodze do oddziału przedszkolnego oraz powrotnej do domu.
 8. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 9. W przypadku , gdy dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy, zostanie odizolowane od reszty grupy w wyznaczonym miejscu, personel natychmiast informuje rodziców
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 10. Liczba osób trzecich przebywających w placówce zostaje ograniczona do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 11. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali.
 12. Do grupy przyporządkowani są opiekunowie, którzy powinni zachowywać dystans społeczny  między sobą wynoszący min. 2 m.

 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 1. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostaną sprzęty i przedmioty, które nie nadają się do dezynfekcji ( dywan, pluszowe zabawki, książeczki, puzzle itp.)
 2. Wszystkie sprzęty wykorzystywane do pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej podlegają codziennej dezynfekcji.
 3. Salę należy wietrzyć systematycznie i regularnie, wykorzystując do tego przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
 4. Dzieci mogą korzystać z pobytu na placu zabaw lub boisku po uprzedniej dezynfekcji wszystkich znajdujących się tam sprzętów.
 5. Opiekunowie pilnują, aby dzieci regularnie i zgodnie z potrzebami myły ręce wodą
  z mydłem, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 6. Personel sprzątający i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi. Wszystkie prace porządkowe i dezynfekcyjne dokonywane są po opuszczeniu placówki przez dzieci.
 7. Dezynfekcji podlegają ciągi komunikacyjne, stoliki, krzesełka, klamki, drzwi, sanitariaty, włączniki, zabawki, materace oraz wszystkie inne powierzchnie dotykowe.
 8. Środki dezynfekcyjne stosowane są zgodnie z zaleceniami producenta.
 9. Pomieszczenia dezynfekowane powinny być wietrzone, by uniknąć wdychania oparów środków służących do dezynfekcji.
 1. Adekwatnie do zaistniałych sytuacji personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zobowiązani są do użycia środków ochrony osobistej  - rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne.

DOWÓZ I WYŻYWIENIE

 1. Uczniowie/dzieci dowożone są do placówki szkolnym busem na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 2. Kierowca i opiekunka powinni posiadać środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki ochronnej na nos i usta.
 3. Dziecko jest przekazywane personelowi szkoły w wejściu do szkoły, z zachowaniem bezpiecznego dystansu wynoszącego min. 2 m.
 4. Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie i wodę do picia
  w podpisanej butelce.
 5. W szkolnej stołówce obowiązują przepisy higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 6. Pracownicy kuchni zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.
 7. W miarę możliwości należy zapewnić pracownikom optymalne odległości stanowisk pracy.
 8. Stanowiska pracy są utrzymane w najwyższej czystości, na bieżąco dokonywane jest mycie i dezynfekcja sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, opakowań produktów.
 9. Blaty stołów i poręcze krzeseł w stołówce są czyszczone i dezynfekowane po opuszczeniu pomieszczenia przez grupę.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć za pomocą środków czyszczących do tego przeznaczonych i wyparzać w temperaturze min. 60oC.
 11. Posiłki dowożone są w wydezynfekowanych termosach, które kierowca zostawia
  w wyznaczonym miejscu unikając bezpośredniego kontaktu z personelem szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor  – załącznik nr 2.

 

Andrzej Stanicki - dyrektor szkoły

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku ………………………………………………………...……….. przed wejściem do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku
w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID – 19.

 

……………………………………………

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja ………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z Procedurami organizacji zajęć   w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku w związku z zapobieganiem, zwalczaniem
i przeciwdziałaniem COVID – 19.

 

……………………………………………

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

 

PROCEDURA WEWNĘTRZNA

BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

SZKOłY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ORCHÓWKU

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19

 

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

ZASADY OGÓLNE

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału przedszkolnego mają dzieci, których rodzic/opiekun prawny  spełnia poniższe kryteria:
 • jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia,
 • jest pracownikiem służb mundurowych (policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, .....),
 • jest pracownikiem handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • jest rodzicem/opiekunem prawnym pracującym oraz samotnie wychowującym dziecko,
 • oboje rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu.
 1. W celu zgłoszenia potrzeby opieki nad dzieckiem przez oddział przedszkolny rodzic przesyła wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną (załącznik nr 1) drogą elektroniczną lub dostarcza do siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Orchówku.
 2. W grupie może przebywać do 12 dzieci, z tym, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 osobę przebywającą
  w  grupie.
 1. Liczba osób trzecich przebywających w placówce zostaje ograniczona do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. Do pracy w oddziale przedszkolnym mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Do grupy przyporządkowani są opiekunowie, którzy powinni zachowywać dystans społeczny  między sobą wynoszący min. 2 m.
 5. W oddziale przedszkolnym wyznacza się pomieszczenie do izolacji osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 6. Szkoła nie organizuje wyjść, spacerów poza teren oddziału przedszkolnego.
 7. Opiekunowie zwracają uwagę na unikanie większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/dziecko, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Rodzic/opiekun nie przyprowadza ucznia/dziecka, które ma styczność z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji w warunkach domowych.
 3. Rodzic/opiekun przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia ucznia/dziecka.
 4. Rodzic/opiekun zapewnia uczniowi/dziecku, które ukończyło 4 rok życia  indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do placówki oraz powrotnej do domu.
 5. Rodzic/opiekun zaopatruje się w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki oraz powrotnej do domu, a także podczas przebywania w budynku szkoły.
 6. Dziecko nie przynosi do budynku żadnych zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 8. Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do wskazanej przestrzeni wspólnej
  z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun na 1 dziecko w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem wynoszącym 2m.
 9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i rodziców wynoszący 2 m.
 10. Przed wejściem do budynku każdy uczeń i osoba dorosła dokonuje obligatoryjnej dezynfekcji rąk korzystając z płynu znajdującego się przy wejściu do budynku zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 11. W przypadku manifestowania lub przejawiania niepokojących objawów przez ucznia/dziecko, po dokonaniu pomiaru jego temperatury przez personel, zostaje odizolowane od reszty grupy
  w wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostanie natychmiast poinformowany
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 12. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do pozostania w kontakcie telefonicznym w przypadku potrzeby szybkiej komunikacji z personelem w sprawach zdrowia dziecka.

 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 1. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają sprzęty i przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować (dywan, pluszowe zabawki, książeczki, puzzle itp.).
 2. Wszystkie sprzęty wykorzystywane do pracy z dziećmi podlegają codziennej dezynfekcji.
 3. Salę należy wietrzyć systematycznie i regularnie, co najmniej raz na godzinę, wykorzystując do tego przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
 4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw lub boisku pod nadzorem nauczycieli, po uprzedniej dezynfekcji lub czyszczeniu z użyciem detergentu wszystkich znajdujących się tam sprzętów.
 5. W przypadku braku możliwości regularnej dezynfekcji lub czyszczeniu z użyciem detergentu sprzętu znajdującego się na placu zabaw lub boisku należy oznaczyć go taśmą
  i zabezpieczyć przed używaniem.
 6. Opiekunowie dbają, aby dzieci regularnie i zgodnie z potrzebami myły ręce wodą
  z mydłem według zamieszczonej instrukcji, w szczególności po przybyciu do budynku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Personel sprzątający nie może kontaktować się z dziećmi. Wszystkie prace porządkowe
  i dezynfekcyjne dokonywane są po opuszczeniu placówki przez dzieci.
 8. Dezynfekcji podlegają ciągi komunikacyjne, poręcze, stoliki, krzesełka, klamki, drzwi, sanitariaty, włączniki, zabawki, materace, klawiatury oraz wszystkie inne powierzchnie dotykowe.
 9. Środki dezynfekcyjne stosowane są zgodnie z zaleceniami producenta.
 10. Pomieszczenia dezynfekowane powinny być wietrzone, by uniknąć wdychania oparów środków służących do dezynfekcji.
 1. Adekwatnie do zaistniałych sytuacji personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zobowiązani są do użycia środków ochrony osobistej  - rękawiczek jednorazowych, maseczek, fartuchów ochronnych.

DOWÓZ I WYŻYWIENIE

 1. Uczniowie/dzieci dowożone są do placówki szkolnym busem na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 2. Kierowca i opiekunka powinni posiadać środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki ochronnej na nos i usta.
 3. Dziecko jest przekazywane personelowi szkoły w wejściu do szkoły, z zachowaniem bezpiecznego dystansu wynoszącego min. 1,5 m.
 4. Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie i wodę do picia
  w podpisanej butelce.
 5. W szkolnej stołówce obowiązują przepisy higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 6. Posiłki są wydawane grupom do 25 osób w odstępach czasowych pozwalających na przygotowanie stołówki(czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł) dla następnej grupy.
 7. Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.
 8. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
 9. Pracownicy kuchni zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.
 10. W miarę możliwości należy zapewnić pracownikom optymalne odległości stanowisk pracy.
 11. Stanowiska pracy są utrzymane w najwyższej czystości, na bieżąco dokonywane jest mycie i dezynfekcja sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, opakowań produktów.
 12. Blaty stołów i poręcze krzeseł w stołówce są czyszczone i dezynfekowane po opuszczeniu pomieszczenia przez grupę.
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć za pomocą środków czyszczących do tego przeznaczonych i wyparzać w temperaturze min. 60oC.
 14. Posiłki dowożone są w wydezynfekowanych termosach, które kierowca zostawia
  w wyznaczonym miejscu unikając bezpośredniego kontaktu z personelem szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor  – załącznik nr 3.
 4. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

 

Andrzej Stanicki - dyrektor szkoły


ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

 

Imię i nazwisko dziecka


Data urodzenia dziecka


Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym


Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

Matka:

Ojciec:

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego

Matka:

Ojciec:

Czas pracy rodzica/ opiekuna prawnego

Matka:

Ojciec:

Nr telefonu

Matka:

Ojciec:

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku (imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………….. przed wejściem do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku lub przed wejściem do busa dowożącego do OP w związku z zapobieganiem, zwalczaniem
i przeciwdziałaniem COVID – 19.

 

 

 

………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja ………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2021

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.