Jesteś tutaj: Start

Konkurs plastyczny

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca”

W   ramach 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, Wójt Gminy Włodawa ogłasza konkurs plastyczny pn. „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca”.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do plastycznego przedstawienia naszej gminy, bądź miejscowości, w której mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie. Jakie miejsca lub osoby chcielibyście nam pokazać? Zachęcamy do przedstawienia Waszych spostrzeżeń                w formie rysunków, obrazów, grafik, kolaży.

 

 1. I. Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do Polski i regionu.
 2. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.
 3. Wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną.
 4. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów.

 

 1. II. Zasady udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca”

1.        Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Włodawa. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na twardej kartce w formacie A4 lub A3, związanej z tematem konkursu.

 

2.        Kategorie wiekowe konkursu plastycznego:

 

•                Kategoria I -  dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat

•                Kategoria II - dzieci w wieku od 7 do 12 lat

•                Kategoria III - młodzież w wieku od 13 do 18 lat

•                Kategoria IV - dorośli w wieku od 19 do 64 lat

•                Kategoria V - seniorzy w wieku od 65 lat

__________________________________________________________________________

 

3.        Technika wykonania:

 

•                  Malarstwo - farby plakatowe, farby akrylowe, akwarela, tusz;

•                  Rysunek - kredki świecowe, ołówkowe, pastele, markery, pisaki;

•                  Techniki mieszane - wszystkie wymienione powyżej.

 

4.        Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

5.        Praca powinna zawierać opis, zawierający: imię i nazwisko

oraz wiek autora, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail (wypełnione

i  podpisane załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu).

 

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 26.05.2020 r. na adres:

 

Urząd Gminy Włodawa

Al. Jana Pawła II 22

22-200 Włodawa

(z dopiskiem konkurs plastyczny)

 

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu odbioru w urzędzie pod numerem telefonu 82/57 21 234 wew. 27 lub 28.

 

Na odwrocie pracy konkursowej należy podać:

Imię i nazwisko oraz wiek autora, adres zamieszkania oraz dołączyć wypełnione                    i podpisane załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 

7.        Terminy

 

Prace przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2020 r. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta a kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

8.        Nagrody

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.

_________________________________________________________________________

 

9.        Komisja konkursowa

 

Organizator powoła komisję konkursową, która oceni nadesłane prace i wyłoni zwycięzców konkursu. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie gminy oraz w mediach społecznościowych.

 

10.        Postanowienia końcowe

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.                           W  szczególnie uzasadnionej sytuacji termin konkursu może ulec zmianie.

 

Prace zgłoszone po terminie, niezgodne w wymaganiami technicznymi określonymi                          w regulaminie (np. format, technika wykonania, itp.), lub w przypadku braku wymaganych załączników (nr 1 i nr 2) nie będą brały udziału w konkursie.

 

11.    Załączniki do regulaminu:

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu (pracy konkursowej).

 

 

 

Wójt Gminy Włodawa

Dariusz Semeniuk

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 

 1. 1. Na podstawie Art. 4 pkt 11 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego/mojego dziecka* (dziecka którego jestem opiekunem prawnym) przez administratora danych – administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Wójt Gminy Włodawa, al. Jana Pawła II 22,                               22-200 Włodawa.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

……………………………………………………………………

 

(data i podpis uczestnika lub upoważniającego**)

*niepotrzebne skreślić

**w imieniu dziecka niepełnoletniego: rodzic lub opiekun prawny dziecka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(na podstawie artykułu 13 RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1.   Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu  jest Wójt Gminy Włodawa, al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa.

2.   Funkcję Inspektora Danych Osobowych (IOD) pełni pani Marzena Pawlik e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3.   Dane uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego pn. „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)                   w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Wójta Gminy Włodawa wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach: Internecie (strona www), na portalach społecznościowych m.in.: portal Facebook, Instagram, materiałach promocyjnych (ulotki, foldery reklamowe); w prasie. Wizerunek uczestników będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora.

6.  Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie sportowym.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

 

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie pracy konkursowej

 

….…………….miejscowość ………………. data

……………………………………….

 

imię i nazwisko autora pracy

 

Oświadczenie

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z pracy

 

Przystępując do Konkursu „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca”, oświadczam, że zezwalam Organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z wykonanej pracy konkursowej:

 

 1. Praca konkursowa, ani w części, ani w całości, nie może być udostępniona publicznie ani w inny sposób rozpowszechniana przed datą przedstawienia w Konkursie „Piękno naszej gminy oczami mieszkańca”.

 

1.1.    Organizator, zastrzega sobie prawo prezentacji i publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy pracy i ich rozpowszechniania w formie drukowanej lub cyfrowej, a także w sieci Internet. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych.

 

 1. Ustalenia pkt. 1.1. i 1.2. nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac.

 

 1. Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona przenosi na Organizatora bezpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej:

 

3.1. z chwilą ogłoszenia wyników - na następujących polach eksploatacji:

 

1)      utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

 

2)         umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora,

 

3)         wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,

 

4)         wykorzystanie w utworach multimedialnych,

 

5)         publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu,

 

6)         wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora jego programów, audycji i publikacji.

 

3.2.     Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….

 

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna autora pracy konkursowej (dotyczy ucznia do 18 lat)

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….

 

data i podpis autora pracy konkursowej (dotyczy uczestnika pełnoletniego - od 18 lat)

 

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2021

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.