Jesteś tutaj: Start Procedury COVID-19 Egzamin

Procedury COVID-19 egzamin

 

PROCEDURY SZKOLNE

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY  W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

Szkoła  Podstawowa im. Jana Pawła  II

w  Orchówku

Orchówek 2021

 

Spis treści

 

1. Podstawowe wytyczne dotyczące tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów…………………....3

 

2. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział            w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa….…..4

 

3. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych…………………...6

 

4. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych………………….10

 

5.Wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, w danej sytuacji…………………………………….11

 

6. Wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego…………………………………………………...12

Jeżeli wdrożenie danej wytycznej wymaga dodatkowych instrukcji związanych
z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu, instrukcje te przedstawione są pochyłą czcionką (kursywą); są to informacje natury czysto technicznej, administracyjnej, powiązane z daną wytyczną.

[*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole).

[!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

PROCEDURY SZKOLNE ZWIĄZANE Z COVID-19

 

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu

i przeprowadzaniu egzaminów.

Podstawowe wytyczne dotyczące tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów.

 

1.1.[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.[*] Zdający, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3. [*] Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4. Podczas egzaminu mogą przebywać w szkole wyłącznie:

1) zdający,

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści (nauczyciele wspomagający) pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu np. komputery,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

4) pracownicy odpowiednich służb np. medycznych, jeśli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu, wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

 

1.5.[*!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.6.[*!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zapewnia rezerwowe przybory piśmiennicze dla zdających, konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt. 3.16.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną.

1.8.[*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

1.9. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracyw dniu egzaminu.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział

w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

 

2.1.[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od siebie oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – z wyjątkiem osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

2.3.[*!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy

i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5.[*] Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6.[*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeśli również nie mogą korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu

w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której zdający  ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 21 maja 2021 r.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności zorganizowania egzaminu

w odrębnej sali egzaminacyjnej, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określona w pkt.3.5.3.

2.7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych.

 

3.1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ  w sprawie koronawirusa (800 190 590)

3.2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli pozwalają na to warunki lokalowe, oraz zasoby ludzkie -  przeprowadzenie egzaminu z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić tak, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp, w każdym kierunku.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z koniecznością zmiany liczby sal egzaminacyjnych.

  1. Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych sal odpowiednio zwiększyć.
  2. Zwiększenie liczby sal , w których jest przeprowadzany egzamin, wiąże się z koniecznością zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.)
  3. Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemie informatycznym, to konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal w (SIOEO).
  4. 4. Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych, nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały egzaminacyjne, po ich odbiorze należy w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem. Sposób postępowania dotyczący płyt CD oraz kopert bezpiecznych opisano poniżej.
    1. W roku szkolnym 2020/2021 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją dyrektora OKE.
    2. W roku szkolnym 2020/2021 z języków obcych nowożytnych szkoła może w razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (nie wcześniej niż o godzinie 8:00). Dyrektor szkoły może również pobrać plik mp3 z nagraniami na dany egzamin z serwisu SIOEO. Sporządzona kopia płyty lub pobrany plik stanowi materiał egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z art. 9d ustawy o systemie oświaty.

 

3.6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych, członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca członkom zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

3.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający      i wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych, w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/ uchwytów.

3.8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3.9. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste: plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.; w odrębnym pomieszczeniu dla zdających będą przygotowane przezroczyste worki foliowe (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których zostawić w/w rzeczy pod nadzorem pracownika. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy, by oczekując na oddanie lub odbiór, zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych, zakrywanie ust, nosa).

3.10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

3.11. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych (jeśli jeszcze tego nie zrobiono) należy zawiesić plakaty z zasadami właściwego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat właściwej dezynfekcji rąk.

 

3.12. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.

3.13. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

3.14. Dezynfekować należy również:

1) sprzęt (komputer, klawiaturę, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,

w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu),  z którego korzysta zdający, któremu przyznano prawo korzystania z takiego sprzętu, jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

2) odtwarzacze płyt CD do przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego

3) przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin lub rezerwowe               w razie potrzeby.

3.15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane                 w przeprowadzanie egzaminów, nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.16. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone między innymi            w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę                w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych.

 

4.1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu, przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię, albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego, jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt. 6.1.

4.3. Paczki należy odbierać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je ścierką z płynem dezynfekującym.

4.4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającym

2)obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnymi

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu  i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły:

1) przekazuje informację o obowiązujących zasadach rodzicom/opiekunom prawnym i uczniom na dwa, trzy dni przed egzaminem, w formie komunikatu drogą elektroniczną

2) [!] instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań

w grupie , np. przy wejściu do szkoły.

4.7.[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę

z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu w dostosowanych warunkach.

Wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, w danej sytuacji.

 

5.1. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5 metrowy odstęp pomiędzy zdającym           a nauczycielem. Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji,

w której arkusz ma zdający). Kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE i postępować zgodnie z instrukcjami.

5.2. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

1) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu egzaminacyjnego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności, podczas każdego kontaktu ze zdającym, również rodziców/prawnych opiekunów

2) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5 metrowego) odstępu pomiędzy zdającym

a członkami zespołu nadzorującego, co w przypadku gdy egzamin przeprowadzany jest w małym pomieszczeniu, może wiązać się zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z członków

w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępów nie dotyczy kontaktów rodziców/ prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania

w trakcie egzaminu czynności pielęgnacyjnych

3) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego z tego urządzenia lub sprzętu

w rękawiczkach

4) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego

5) wietrzenia pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub            u zdającego.

 

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum

2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.16).

 

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu.

1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego, przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe, zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu w danej sali oraz                w protokole zbiorczym.

2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przejawiającej objawy choroby                                w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję                           o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.2. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą, powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

6.3. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w tej samej części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem i zastosować się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

6.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

Dokument został opracowany w oparciu o wytyczne:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej

oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 15  maja 2020r.

 

 

 

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.