Jesteś tutaj: Start Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125710 dofinansowanym z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna, krótkoterminowa mobilność uczniów i kadry.

Akredytacja na lata 2021-2027 nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046573

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125710 dofinansowany z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna

§ 2

Informacje o projekcie:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, Orchówek, 22-200 Włodawa, Polska zwany dalej ‘Organizacją wysyłającą’.

2. Szkołą partnerską jest Platon M.E.P.E. School; OID Szkoły: E10123274

Adres: Ganochora 63 Pierias, 60100, Katerini, Grecja

Anestis Papadopoulos - Dyrektor

Strona internetowa: http://www.platon.edu.gr - Grecja, zwana dalej ‘Organizacją przyjmującą’.

3. Okres trwania projektu zgodnie z umową finansową trwa od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. (15 m-cy).

4. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku.

5. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 30 uczniów i 4 opiekunów, którzy zostaną podzielni na dwie grupy mobilnościowe mające odrębne harmonogramy.

6. Termin mobilności 07.04.2024-20.04.2024

6. Szczegółowe zasady odbywania mobilności zostaną zawarte w umowie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizacją wysyłającą.

§ 3

Główne cele projektu:

1.Zwiększenia zainteresowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

2. Podniesienie zaangażowania uczniów w naukę i pokazanie im znaczenia szkoły jako etapu w którym kształtuje się ich przyszłość osobista, zawodowa i społeczna.

3. Wzrost poziomu znajomości języków obcych, głównie języka angielskiego wśród uczniów i nauczycieli. Efektywniejsze nauczanie języków obcych w szkole i zwiększenie motywacji wśród uczniów do ich nauki.

4. Zainteresowanie i podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (np. obsługa komputera, efektywne korzystanie z Internetu, aplikacje) w procesie uczenia się.

5. Poszerzenia wiedzy na temat innych tradycji/kultur/obyczajów, rozwój świadomości międzykulturowej i europejskiej.

 

6. Zdobycie umiejętności lub doświadczenia w zakresie współpracy w grupie. Umożliwienie podejmowania nowych inicjatyw mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności lub strategicznego myślenia

§ 4

Kryteria kwalifikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

- wypełnienie karty zgłoszenia ucznia do projektu,

- zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły),

- przystąpienie do niezbędnych wymogów rekrutacyjnych i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,

- udział w zajęciach przygotowawczych językowo - kulturowo – społeczno-pedagogicznych,

- podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy.

§ 5

Rekrutacja Uczestników:

1. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie, z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji odbędzie się w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, wyznanie religijne, czy status społeczny.

2. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Szkole.

3. Rekrutację do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor – Przewodniczący komisji
 • Pedagoga szkolnego
 • Nauczyciel języka angielskiego

4. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Z działań Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół oraz listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych wraz z 5 – osobową listą rezerwową.

5. Terminarz rekrutacji uczniów:

 • 20.11.2023 – 01.12.2023 – Składanie formularzy rekrutacyjnych (online/skan/osobiście w sekretariacie szkoły)
 • 01.12.2023 – 04.12.2023 – Rozmowy kwalifikacyjne przed Komisją w siedzibie szkoły bądź w wyjątkowych sytuacjach online.
 • 04.12.2023 – Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru uczestników, sporządzenie odpowiednich dokumentów przez członków Komisji

 

 • 04.12.2023 – Ogłoszenie wyników rekrutacji (indywidualnie telefonicznie, bądź poprzez kontakt z Sekretariatem szkoły)
 • Do 11.12.2023 – Procedura odwoławcza. Możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem u Dyrektora szkoły)

6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły, a także bezpośrednio przez Wychowawców klas i Dyrektora szkoły.

7. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma otrzymanych punktów wg poniższych zasad za:

- Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną sprawdzająca motywację ucznia do wyjazdu, zaangażowanie w życie szkoły i poza nią, umiejętność autoprezentacji itd. (w skali 0-10 pkt.)

- Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2022/23 (w skali 0-10 pkt.):

 • naganna – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany
 • nieodpowiednia – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany
 • poprawna – 3 pkt.
 • dobra – 5 pkt.
 • bardzo dobra – 8 pkt.
 • wzorowa – 10 pkt.

- Średnia ocen na koniec roku szkolnego 2022/23 (w skali 0-10 pkt.):

 • Poniżej 2,00 – 0 pkt.
 • 2,00 = 2 pkt.
 • 2,01 – 2,50 – 3 pkt.
 • 2,51 – 3,00 – 4 pkt.
 • 3,01 – 3,50 – 5 pkt.
 • 3,51 – 4,00 – 6 pkt.
 • 4,01 – 4,50 – 7 pkt.
 • 4,51 – 5,00 – 8 pkt.
 • 5,01 – 5,50 – 9 pkt.
 • 5,51 – 6,00 – 10 pkt.

- Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2022/23 (w skali 0-10 pkt.):

 • niedostateczny – 0 pkt.
 • dopuszczająca – 2 pkt.
 • dostateczna – 4 pkt.

 

 • dobra – 6 pkt.
 • bardzo dobra – 8 pkt.
 • celująca – 10 pkt.

- Dodatkowe 5 pkt. może zostać przyznane uczniom za tzw. „Mniejsze szanse”, decyzją Komisji rekrutacyjnej, dla uczniów w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, z ograniczonym dostępem do nauki, rodzin niepełnych, wielodzietnych, potrzebujących wsparcia itd.:

- Kandydat może uzyskać maksymalnie 45 punktów.

 

8. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze osoby z największą ilością punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i rezerwową), którzy zostaną objęci programem mobilności. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczną mobilność, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących, następnie suma wyników z testów, kolejno wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocena z zachowania.

9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

10. Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie ogłoszona 12.12.2023 r.

11. Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona do informacji indywidualnej w Sekretariacie szkoły i u Wychowawców klas.

12. Do wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną kandydat ma prawo odwołać się od decyzji najpóźniej do dnia 11.12.2023 u Dyrektora szkoły; pisemnie z odpowiednim uzasadnieniem.

13. Zakwalifikowani kandydaci uczestniczą we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu na mobilność. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

14. Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem na zagraniczną mobilność umowę (zasady uczestnictwa ucznia) .

 

§ 6

Zasady organizacji zajęć przygotowawczych przed mobilnością:

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, kulturowego, społeczno-pedagogicznego zorganizowane będą w siedzibie Szkoły, bądź częściowo online.

 

 

2. Zajęcia językowe odbywać się będą w wymiarze 12 godzin lekcyjnych. Prowadzone będą przez nauczyciela/li języka angielskiego.

3. 4 godziny warsztatów społeczno-pedagogicznych, prowadzone przez pedagoga/nauczyciela ze szkoły.

4. 4 godziny zajęć kulturowych z elementami podstaw języka greckiego

6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe; Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.

7. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.

8. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.

9. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.

10. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

11. Z zajęć przygotowawczych sporządzone zostaną listy obecności wraz z tematem, datą, podpisem ucznia oraz nauczyciela prowadzącego.

12. Do ewaluacji i monitoringu zajęć wykorzystane zostaną kwestionariusze oceny zajęć.

§ 7

Obowiązki Uczestników projektu

W trakcie mobilności uczeń zobowiązuje się:

- dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu mobilności.

- ściśle przestrzegać regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie.

- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania programu mobilności.

- realizować zadania zlecone przez opiekunów polskich oraz greckich.

- uczestniczyć w programie kulturowym organizowanym podczas mobilności.

- na bieżąco informować opiekuna/nauczyciela przebywającego z uczniami o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację i stopień satysfakcji uczestnika.

- wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

- ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w projekcie musi zostać złożona w formie pisemnej, a w przypadku ucznia niepełnoletniego przez jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez organizację wysyłającą.

 

 

 

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika mobilności jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, Orchówek, 22-200 Włodawa (dalej zwany Szkołą). Dane będą wykorzystywane w celu realizacji projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125710 współfinansowany z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna.

 

2. Dane osobowe Uczestnika mobilności mogą być przekazywane pracownikom Szkoły lub innym podmiotom  związanym z realizacją celów wskazanych w ust. 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo otrzymania kopii danych przekazanych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla podpisania Umowy finansowej pomiędzy Szkołą, jako organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się (dalej Umowa). Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości podpisania Umowy.

4. Dane osobowe Beneficjenta będą wykorzystywane przez okres 5 lat od zakończenia obowiązywania Umowy.

5. Uczestnikowi mobilności przysługuje prawo:

1)           żądania od Szkoły dostępu do jego danych osobowych,

2)           sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych,

3)           wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych,

4)           przenoszenia jego danych osobowych,

5)           wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. W zakresie realizacji praw i wniosków Uczestnika mobilności dotyczących danych osobowych osobą do kontaktu jest inspektor ochrony danych.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację Projektu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023 r.

 

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.