Uruchomienie oddziału przedszkolnego

 

Zarządzenie Nr 3/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku

z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Orchówku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku na okres od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Andrzej Stanicki

Dyrektor szkoły

Drukuj